Atenció al públic:

8:00h a 18:00h

C/ Hospital 17

08540 Centelles

93 881 02 61

escola@vedrunacentelles.cat

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

UNA ETAPA FONAMENTAL

(DE 6 A 12 ANYS)

Educació primària

ADQUIRINT LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Aquesta etapa és el marc idoni per adquirir els instruments necessaris per realitzar nous aprenentatges i posar les bases d’una formació personal basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu; per conèixer els elements bàsics de la llengua, l’entorn geogràfic, la història i les tradicions que permetin arrelar-se al país; per poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

Un grup de mestres orientarem, acompanyarem, estimularem, impulsarem l’hàbit de descoberta i la creativitat tot evitant dogmatismes. Serà fonamental una adequada acció tutorial que atengui tant els aspectes individuals com els de treball grupal de l’alumnat.

Busquem l’equilibri entre el treball globalitzat per projectes i els treballs més específics de les diverses matèries utilitzant, sempre, metodologies motivadores i vivencials.

TREBALL PER PROJECTES

  • Amb activitats diverses on es potencia el descobriment, la curiositat i l’interès, plantegem reptes i preguntes claus a l’alumnat que els obliguen a investigar i fer recerca fins a trobar respostes i crear un producte final.
  • D’aquesta manera l’alumnat és el creador del seu propi aprenentatge, ja que es parteix dels seus coneixements previs i l’aprenentatge que se n’extreu és útil i significatiu per a la seva vida real.
  • Els projectes que s’estan portant a terme actualment interrelacionen continguts propis de les àrees de llengua (catalana i castellana) i de les àrees el coneixement del medi natural i social.

En els projectes es potencia el treball cooperatiu en què l’alumnat té l’oportunitat de treballar en un equip, conèixer diferents rols, compartir el seu coneixement amb el dels seus companys/es, arribar a acords, prendre decisions, tenir empatia, saber-se escoltar, i així millorar les seves habilitats socials i comunicatives fent que el seu coneixement s’enriqueixi i evolucioni. I també el treball individual on la responsabilitat, l’organització i el treball amb altres (relacions interpersonals) són necessàries per assolir objectius.

  • Són propostes d’aprenentatge que es plantegen a l’alumnat per treballar en grups cooperatius o de forma individual.
  • Es treballen diferents continguts o destreses de forma vivencial i es potencia l’autonomia de l’alumnat. Els racons serveixen per reforçar, ampliar o anticipar alguns continguts que no es veuen reflectits en els projectes i que cal treballar, o bé, que cal tractar abans de treballar-los en els projectes.
  • En tots els cursos de Primària es porten a terme racons o espais en diverses àrees i en funció de les necessitats.
  • Es plantegen en els cursos de Cicle Mitjà (dins dels projectes de medi o en les activitats de matemàtiques) i Cicle Superior (en els tallers).
  • Cada equip de treball cooperatiu escull un dels reptes plantejats i, mitjançant la recerca i la investigació, ha de resoldre les preguntes i superar, amb el seu equip, les fases que se li plantegen.
  • Un cop l’equip ha resolt el repte el presenten de forma oral a tots els seus companys de classe amb un suport que ells o elles poden escollir (maquetes, presentacions, vídeos…)

Al llarg de tota la primària l’alumnat disposa de Chromebooks per a millorar el seu aprenentatge i la seva competència digital. Alhora que fomentem el sentit de la responsabilitat envers el maquinari de què disposen.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website